|
โพลีคาร์บอเนตสามารถอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นเสาหินสถาปัตยกรรมซึ่งเลียนแบบ ความโปร่งใสของกระจก แต่มีประโยชน์เพิ่มเติมคือมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะโค้งงอได้
Danpal